Veri Analizi Prosesi Yönetimi

dezda | 08:17 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Kalite yönetim sistemi şartları
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Proses detayında isimleri geçen tüm dokümantasyon
3.0.  PROSES DETAYI
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini, uygunluğunu, göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için gerekli olan veriler ve bu verilerin hangi bölümler tarafından toplanacağı ve analiz edileceği aşağıda belirtilmiştir.

3.1. Kalite Bölümü
           Aylık periyotlarla proseslerin ve ürünlerin eğilimlerini izlemek üzere firma içi ve firma dışı red, miktarları, tedarikçi firmalardan gelen ürünlerin red miktarları ve bunların nedenleri Nitelikler İçin Kontrol Kartları ile takip edilir. Nitelikler için Kontrol Kartları Bilgisayar ortamında takip edilir ancak üçer aylık periyotlarla yazdırılarak kalite bölümünde muhafaza edilir. Aylık olarak analiz raporları yayınlanır. Hedeflerin aşıldığı durumlarda ilgili bölümlere düzeltici/önleyici faaliyet başlatılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
Firma İçi Red Miktarı (FİRM)             : (Arızalı Parça Adedi/Üretim Adedi)X100               
Firma Dışı Red Miktarı (FDRM)          : (İade Parça adedi/Sevk adedi)X100           
Tedarikçi GKK Puanı (TGKKP)         : (İade Parça Adedi/Gelen Parça Miktarı)X100 formülleri ile hesaplanır.
3.2.Satış Pazarlama Bölümü
                  Yönetimin gözden geçirmesi toplantıları öncesi müşteri memnuniyetinin ölçümü prosesine uygun olarak gerçekleşen ölçüm sonuçları raporlanır. Müşteri şikâyetleri takip edilerek raporlanır. Uygunsuzluk durumlarında ilgili bölümlere düzeltici / önleyici faaliyetler başlatılır. Aylık olarak gerçekleşen satış miktarları hakkında rapor hazırlanır.
Müşteri Memnuniyeti (MM)  : ( Alınan Toplam Puan /Cevaplanan Soru Adedi )X100       formülü ile hesaplanıp tüm müşterilerin puanları bulunur ve bu puanların aritmetik ortalaması müşteri memnuniyeti puanı olarak belirlenir.
3.3.Planlama
           Aylık periyotlarla, müşteri teslimat başarı yüzdesi, stok devir oranı, raporlanır. Sevkıyat performansımız hakkında değerlendirmeler yapılarak yapılan değerlendirmeler ilgili bölümlere yayınlanır.
Müşteri Teslimat Başarısı (MTB)        : ((Top. Parça Sevkı – (Erken veya Geç Teslim Edilen Miktarın Tamamı+(Tes.                                                                Prog. ile Tes. Edilen Parça Miktarı Farkı))) / Top. Parça Sevkıyatı )x100
Stok Devir Oranı       (STO)                    : ( Toplam Satış Değeri /Stoktaki Parça Değeri)
3.4.Muhasebe / Personel  Bölümü
                  Aylık periyotlarla gerçekleşen eğitim saatleri, çalışanlardan gelen öneriler hakkında rapor yazılarak ilgili bölümlere yayınlanır. Mali mevzuata göre hazırlanması gereken tüm veriler hazırlanır. Maliyet kalemleri, işçilik maliyetinin toplam satışa oranı, yatırımların durumları ve giderler hakkında rapor hazırlanarak ilgili bölümlere altı aylık periyotlarla yönetimin gözden geçirmesi toplantısı öncesi yayınlanır.
Kişi Başına Eğitim Saati (KBES)         : ( Alınan Toplam Eğitim Saati / Çalışan Sayısı)
Çalışan Başına Öneri Sayısı (ÇBÖS)  : ( Kabul Edilen Öneri Sayısı / Çalışan Sayısı)
Verimlilik    (V)                                         : ( Toplam Satış Miktarı –Tüm Maliyetler) /Çalışan Sayısı
İşçilik Maliyetinin Satışa Oranı(İSO) : ( İşçilik Maliyeti / Toplam Satış Miktarı)X100
Çalışanların Memnuniyeti (ÇM)          : ( Alınan Toplam Puan/Cevaplanan Soru Adedi)x100 formülleri ile hesaplanır.
3.5.Satın alma
                  Tedarikçilerin ikmal performansları, kalite sistem denetimleri ve giriş kalite kontrol puanları takip edilerek dereceleri belirlenir. İkmal, Giriş Kalite Kontrol Puanları, Kalite Sistemi Tetkik puanları her ay, tedarikçi dereceleri altı ayın sonunda belirlenerek yayınlanır.
Tedarikçi Dereceleri                 : Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Prosesi Yönetimine uygun olarak hesaplanır.
3.5.Yönetim Temsilcisi
Bölümlerden gelen raporlar doğrultusunda Kalite Hedefleri Durum Analizi Formu ile genel olarak belirlenen kalite hedeflerinin durumu takip edilir. Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı öncesi, bölümlerden gelen raporlar toplanarak  tetkiklerin sonuçları, müşteri geri beslemeleri, proses performansları, ürün performansları, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, kalite yönetim sistemimizi etkileyebilecek değişiklikler, iyileştirme için gelen öneriler, kısacası kalite yönetim sistemimizin performansı ve/veya iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor sunulur.
                  Yukarıda anlatılanlara ek olarak ilgili bölümler tarafından belirlenen kalite hedeflerinin mevcut durumları takip edilerek yapılan analizler yönetim temsilcisine aylık olarak bildirilir.
          
       Veri analizi ile ilgili olarak tutulan tüm kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum