ISO 9001 Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü

dezda | 02:21 | 0 yorum


1.0. AMAÇ
Mevcut ve potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek ve tekrarını önlemek için karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olarak tedbir alınmasını sağlamak üzere metot oluşturmaktır.

2.0. UYGULAMA
       Firmadaki tüm bölümleri kapsar.

3.0. TANIMLAR
3.1.Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi
3.2.Düzeltici Faaliyet:Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet
3.3.Önleyici Faaliyet:Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen potansiyel durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet


4.0. İLGİLİ DOKÜMANLAR
4.1. Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu          (F.06)
4.2. Düz./Önl. Faaliyet Takip Formu  (F.07)
4.3.Müşteri Şikayetleri Takip Formu  (F.17)

5.0. REFERANS DOKÜMANLAR
5.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
5.2.Kalite El Kitabı (KEK.01)
5.3.Kayıtların Kontrolü Prosedürü (P.02)

6.0. SORUMLULUKLAR
6.1. Bölüm Müdürleri
-       Ürün, proses ve kalite yönetim sistemi ile ilgili uygunsuzluk durumunda sorumlu bölüme faaliyet başlatmaktan,
-       Bölümündeki hata ve uygunsuzlukların sebeplerini araştırmaktan,
-       Bölümüne düzeltici/önleyici faaliyet açıldığında sorumlularını ve zamanı belirlemekten,
-       Faaliyetlerin istenen zamanda gerçekleşmesini sağlamaktan.
6.2. Düzeltici Faaliyet Başlatan
-       Hata, uygunsuzluğu tam olarak tanımlamaktan,
-       Düzeltici/Önleyici faaliyeti bölüm müdürüne onaylatmaktan ve faaliyetin açıldığı bölüme iletmekten,
-       Belirlenen  zamanlarda sonuçları takip ederek faaliyeti kapatmaktan.
6.3. Yönetim Temsilcisi
-       Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin  firma içinde yaygın olarak uygulanmasını sağlamaktan,
-       Uygunsuzlukların düzeltilmesi ve iyileştirme çalışmalarında ilgili bölümlere yardım etmekten
-       Problem çözme ekiplerini kurmaktan,
-       Açılan düzeltici/önleyici faaliyetleri takip  formuna  kaydetmekten,
-       Düzeltici/Önleyici  faaliyetleri izleyerek, tamamlanmasını sağlamaktan,

7.0. PROSEDÜR

       Kuruluşumuzda düzeltici/önleyici faaliyetler ;
       - Bölüm müdürlüklerince yapılan  istatistik çalışmaları sonucu malzeme ve ürünlerdeki   mevcut veya potansiyel hata ve uygunsuzlukların sebepleri ortaya çıkarılır. Bu çalışmalar sonucu  belirlenen hedefleri aşan veya hedeflerin yakalanamayacağı durumlarda  başlatılır.
       -Müşteri şikayetleri, istekleri ve beklentilerinin sağlanması  doğrultusunda  uygunsuzlukların ele alınması için başlatılır.
       -Kalite yönetim sistemi ve proses tetkikleri sonucu ortaya çıkan mevcut veya potansiyel  uygunsuzlukların giderilmesi amacı ile  başlatılır.

       Yukarıda anlatılan  şartlara uyumsuzluk söz konusu ise uygunsuzluğu tespit eden bölüm düzeltici/önleyici  faaliyet formuna  problemi net olarak tanımlayarak bölüm müdürüne onaylatır ve form  Yönetim Temsilcisine iletilir.

Yönetim Temsilcisi açılan Düzeltici / Önleyici Faaliyete numara vererek faaliyeti Düz./Önl.Faaliyet Takibi Formuna kaydeder. Yönetim Temsilcisi faaliyet talebini ilgili bölüm müdürüne iletir.  Düzeltici/Önleyici faaliyet açılan bölüm müdürü uygunsuzlukların sebebinin araştırılması  ve giderilmesi için problem türüne, büyüklüğüne ve riskine uygun olarak faaliyetleri, sorumluları ve tamamlanma tarihini kaydederek sorumluluk verdiği personeline imzalatır ve faaliyeti onaylar. Yönetim Temsilcisi problemin  türüne , büyüklüğüne ve riskine uygun olarak faaliyetler belirlenmiş ise Düz/Önl. Faaliyet Formunu onaylayarak bir nüshasını faaliyeti açan bölüme, bir nüshasını da  faaliyetin açıldığı bölüme gönderir. Orijinal nüsha kendisinde kalır.

Bölüm müdürlerinin koordinasyonunda planlanan faaliyetler gerçekleştirilir. Planlanan zamanın bitiminde faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediği ve etkili olabilmesi için düzeltici/önleyici faaliyeti açan bölüm tarafından kontroller yapılarak inceleme sonuçları  düzeltici ve önleyici faaliyet  formuna kaydedilir. İlk uygulamada sonuçlar izlenir, ilgili problem uygunsuzluk ve/veya hata giderilmişse faaliyet açan bölüm  tarafından kendisinde bulunan nüsha ve orijinal nüshanın kapatılması sağlanır.  Aksi durumda ikinci bir faaliyet yukarıda anlatılan şekilde açılır.

Problemin sebebinin tespit edilemediği ve/veya çözümünün güç olduğu durumda İlgili bölümler tarafından konu ile ilgili tecrübe ve eğitimi olan personellerden bir problem çözme ekibi kurulur.Ekip bir ekip lideri belirler ve sistematik problem çözme teknikleri (Beyin fırtınası, nominal grup tekniği, kılçık diyagramı, seçme filtresi vb.) ile problemin çözümü tespit edilerek faaliyet başlatılır. Sonuçlar faaliyetin bitiminde Yönetim  Temsilcisine rapor edilir.

Düzeltici ve önleyici faaliyet formu  ile birlikte başlatılan  faaliyetler  aşağıda belirtilen şekilde üç aşamada yürütülür.
-Düzeltici  İşlemler .: Bu uygulamada çözülebiliyorsa uygunsuzluğun nasıl giderileceği belirlenir.
-Düzeltici Faaliyetler.:Bu uygulamada mevcut uygunsuzluğun bir daha meydana gelmemesi için faaliyetler belirlenir.
-Önleyici Faaliyetler:Bu uygulamada mevcut uygunsuzluğun başka ürünlerde ve proseslerde de yaşanmaması ve /veya potansiyel uygunsuzlukların  oluşmasını önlemek  için faaliyetler belirlenir.
Uygunsuzluk henüz oluşmadan açılan faaliyetler önleyici faaliyetlerdir. Önleyici faaliyet başlatılacak ise düzeltici/önleyici faaliyet formunun düzeltici işlemler  ve düzeltici faaliyetler kısmı doldurulmaz.Bununla birlikte mevcut bir uygunsuzluğun başka ürünlerde ve proseslerde de yaşanmaması için gerçekleştirilen faaliyetlerde önleyici faaliyet olarak kabul edilir.Bu durumda   düzeltici faaliyet ile birlikte önleyici faaliyetlerde belirlenerek gerçekleştirilebilir.

Tedarikçi firmalara da yukarıda  belirtilen  sisteme göre düzeltici/önleyici faaliyet açılır ve satın alma bölümünce tedarikçilere ulaştırılır.
Müşteri firmalardan gelen düzeltici/önleyici faaliyetler ve/veya müşteri şikayetleri, müşteri istekleri  Yönetim Temsilcisi  tarafından incelenerek numaralandırılır ilgili kişilere konu ile ilgili sorumluluklar verilip gerekiyorsa konu ile ilgili olarak firma içinde ve/veya tedarikçi firmaya düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır, yukarıda  bahsedildiği şekilde yürütülerek belirlenen faaliyetler  müşteriye bildirilir. Müşteri tarafından sözle iletilen şikayetler ve isteklerde ilgili bölümler  tarafından Müşteri Şikayeti Takip Formuna  kayıt altına alınarak faaliyetler başlatılır.

Yapılan tüm Düzeltici/Önleyici Faaliyet ile ilgili bilgiler  Yönetim Temsilcisi  tarafından altı aylık dönemlerle yeniden gözden geçirilir, raporlanır ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına sunulur. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında yapılan çalışmalar değerlendirilir, etkinliği tartışılır, gerçekleştirilmeyen faaliyetler  karara bağlanır.

Tüm Düzeltici/Önleyici faaliyet kayıtları kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.              


Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum