ISO 9001 iç tetkik prosedürü

dezda | 02:11 | 0 yorum

1.0.  AMAÇ

      Kalite yönetim sistemimizin planlanmış düzenlemelere , kalite yönetim sistemi  standardı şartlarına ve kuruluşumuz tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyduğunun, etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün teyit edilmesi için planlı aralıklarla tetkik edilmesi için metot oluşturmaktır.

2.0.  UYGULAMA

Tüm Bölümler

3.0.  TANIMLAR

3.1.Tetkik:Tetkik delilini elde eden ve tetkik kriterlerinin yerine getirilme derecesini tayin eden proses
3.2.Tetkik Kriteri : Referans olarak kullanılan politikalar, prosedürler veya şartlar takımı
3.3.Tetkik Delili : Tetkik kriterleri ile ilgili doğrulanabilen durum beyanları veya diğer bilgiler

4.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR

4.1. Tetkik Planı  (Ç.02)
4.2. Tetkik Raporu (F.15)
4.3. Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu (F.06)
4.4.Tetkikçiler Listesi (Ç.03)


5.0.  REFERANS DOKÜMANLAR

5.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
5.2.Kalite El Kitabı (.KEK.01)
5.3.Kayıtların Kontrolü Prosedürü (P.02)
5.4.Düzeltici /Önleyici Faaliyetler Prosedürü (P.05)

6.0.  SORUMLULUKLAR

6.1. Genel Müdür

-     Tetkik Planlarının onaylanmasından.
-     Denetim Raporunun  onayından
6.2. Yönetim Temsilcisi

-     Tetkik planlarının hazırlanmasından ve tetkik görevlilerinin atanmasından.
-     Tetkik sonucu   açılan düzeltici/önleyici faaliyetlerin takibinden.
-     Tetkik raporunda bulunan soruların hazırlanmasından,soruların sistemin tüm maddelerinin karşılamasını sağlamaktan
6.3. Görevli Tetkikçiler

- Tetkik  esnasında bulunan uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici faaliyet başlatmak, başlatılan faaliyetleri izlemek ve kapatmaktan,
- Tetkik Raporlarının doldurulmasından
- Tetkikin  sistematik tarafsız ve etkin olarak ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesinden
- Tetkik  raporunu, ilgili bölüm sorumlusuna ve Yönetim temsilcisine dağıtmaktan.
- Takip tetkiklerini  belirlenen zamanda gerçekleştirmekten
              - Standardın tüm maddelerini  sorgulamaktan.
6.4. Tetkik Edilen Bölüm Sorumluları

              -  İlgili personele denetimin hedefleri ve kapsamı hakkında bilgi vermekten,
              - Tetkik ekibine kılavuzluk edecek sorumluları belirlemekten, ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamaktan
              - Uygunsuzluklar için Düzeltici/önleyici faaliyetleri belirlemek ve başlatmaktan sorumludur.

7.0.  PROSEDÜR

Kuruluşumuzda yılda en az 1 defa olmak üzere Kalite Yönetim Sistemi  Tetkikleri  gerçekleştirilmektedir. Tetkikler Yıllık Tetkik Planlarına uygun olarak yapılmalarına rağmen, iç ve dış uygunsuzlukların oluşması, müşteri şikayetlerinin artması, bir önceki tetkik sonuçları,  tetkik edilecek proseslerin önem ve durumları göz önünde bulundurularak sıklıkları arttırılabilir.  Tetkik sıklığının artması durumunda Tetkik Planı yönetim temsilcisi tarafından revize edilir

Yönetim Temsilcisi tetkik edilecek bölümle direkt ilişkisi bulunmayan eğitimli tetkikçileri göz önünde bulundurarak Yıllık Tetkik Planını hazırlar. Tetkik personeli bilgileri Tetkikçiler Listesinde belirtilmiştir.Tetkik Planında tetkik edilecek bölüm, tetkikçiler, tetkik tarihi, tetkik kriterleri, tetkik kapsamı, tetkik türü  belirtilir. Genel Müdürün onayı ile birlikte Tetkik Planı görevli tetkikçilere dağıtılır.
Tetkikten bir önceki hafta baş tetkikçi tarafından bilgilendirme yazısı yazılarak tetkik edilen bölümden teyit yazısı alınır. Tetkik belirlenen tarihte Tetkik Raporunda belirtilen sorulara  uygun olarak yapılır. Yönetim temsilcisi tarafsızlığın sağlanması için gerekli gördüğü durumlarda veya ilgili bölümlerden talep gelmesi durumunda tetkiklere gözetmen olarak katılabilir.
Planda belirtilen tetkiklerin olası aksaklıklar nedeni ile zamanında gerçekleşememesi durumunda  baş tetkikçi  tetkik edilecek bölüm sorumlusu  ile ilk bir hafta içersinde  ortaklaşa karar vererek yeni tetkik tarihini karşılıklı yazışmalarla belirlerler.
Tetkik gerçekleştirilirken her bir sorunun karşısına tetkik  sonucu yazılır. Uygunsuzluk durumunda uygunsuzluğun açıklaması yapılır. Uygunsuz bulgularının  her biri  için ayrı  düzeltici/önleyici faaliyet başlatılarak faaliyet numarası  ilgili soru karşısına belirtilir. Tetkik esnasında  Tetkik Raporunda belirtilen soruların dışında bir soru yönetildiyse tetkikçiler tarafından Tetkik Raporuna eklenir. Tetkik   Raporu tetkikçiler tarafından yazıldıktan sonra imza altına alınarak bir nüshası baş tetkikçi tarafından tetkik edilen bölüm sorumlusuna, aslı ise Yönetim Temsilcisine iletilir.
Tetkik sonucunda başlatılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetler, Düz/Önl. Faaliyetler Prosedürüne uygun olarak takip edilir. Düzeltici/Önleyici Faaliyet numaraları Tetkik Raporunda belirtilir. Tetkik edilen bölümden sorumlu yönetim tespit edilen uygunsuzların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gecikmeksizin tedbirler alınmasını sağlamakla sorumludur. Başlatılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetin tamamlanma planı tetkik edilen bölüm sorumlusunun görüşü doğrultusunda belirlenir. Faaliyet planı doğrultusunda baş tetkikçi tarafından takip tetkiki yapılarak veya sürekli olarak takip edilerek  uygunsuzluk giderilmiş ise düzeltici/önleyici faaliyet kapatılır.
Yönetim Temsilcisi,  tetkiklerin gerçekleştirilmesi ile birlikte tetkiklere ait değerlendirme raporunu ilk Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesi hazırlar ve tetkik sonuçları Yönetim Gözden Geçirmesin de gözden geçirilir.
Tedarikçi firmaların kalite yönetim sistemleri de Tetkik Raporunda açıklandığı şekilde Satınalma bölümü tarafından hazırlanan Tedarikçi Tetkik Planına uygun olarak yukarda anlatılan şekilde gerçekleştirilir.
Tetkiklerin planlanması, yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesine ait kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak ilgili bölümler tarafından muhafaza edilir.Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum