ISO 9001 İç ve Müşteri İle İletişim Prosesi Yönetimi

dezda | 02:44 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Firma içi ve firma dışı iletişimler
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
   İç Yazışma formu, Müşteri Bilgileri Listesi,Görüşme Tutanakları, Çalışanların Memnuniyeti Anketi 
3.0.  PROSES DETAYI
    3.1.İç İletişim
Kuruluşumuz, tüm çalışanlara ISO 9001 kalite politikasını, hedefleri, kalite sistemi denetim sonuçlarını, kararları, organizasyon değişikliklerini ve gelecekteki faaliyetleri iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde iletir. İletişim kanallarımız iç yazışmalar, duyuru panoları, görsel ve işitsel elektronik iletişim ortamları, planlı ve plansız eğitimler, çalışanların verdiği öneriler, çalışan memnuniyeti anketleri, periyodik gözden geçirme ve bilgilendirme toplantıları olarak belirlenmiştir.

İç Yazışmalar : İlgili bölümler tarafından iç yazışma formuna sayı ve konu belirterek yapılan iletişim yöntemimizdir. Firma içinde bilgi almak veya aktarmak amaçlı detay bildirilerek yapılır. Orijinal nüsha dağıtım yapanda kalır. Fotokopileri çoğaltılarak ilgili bölümlere dağıtım kaşesi ile imza karşılığı verilir.
Duyuru Panoları: Firma girişinde kart basma yerinde bulunur. Çalışanlara aktarılacak olan genel bilgileri içeren yazılar bu panoya asılır. Kuruluş sekreteri tarafından kontrol edilir. Duyuru panosuna asılan yazılar en fazla on beş gün kalır daha sonra bu yazılar toparlanarak yayınlayan bölüme iade edilir. Tüm personeller için bağlayıcıdır. Buraya asılan yazılarla tüm personel bilgilendirilmiş sayılır.
Görsel ve İşitsel Elektronik İletişim Ortamları : Firmamızda  görsel tabelalarla yapılan ve bilgisayarlarla yapılan iletişimleri kapsar. Görsel tabelalar genellikle emniyet ve güvenlik konularını içerir. Bakım sorumluları tarafından ilgili bölümlerde asılı olarak bulundurulurlar. Bilgisayarlar ağlarla birbirlerine bağlanmış olup her türlü bilgi alışverişi yapılabilir.
Planlı Plansız Eğitimler: Eğitimler kanalı ile çalışan tüm personelimiz ile iletişim sağlanır. Eğitim Personel Yöneticisinin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Özellikle personelin kalite hedeflerine ulaşmada katkıları ve yaptığı işin farkında olmasını sağlayacak şekilde eğitimler düzenlenir.
              Çalışan Memnuniyeti Anketi: Personel Yöneticisi tarafından çalışan memnuniyeti anketleri de kullanmış olduğumuz iletişim kanallarımızdandır.Bu anketlerle çalışanların durumları hakkında bilgi toplanır.Anket yılda bir defa Personel Yöneticisi ve yönetim temsilcisinin birlikte belirleyeceği bir tarihte Çalışanların Memnuniyeti Anketindeki soruların çalışanlar tarafından cevaplandırılmasının sağlanması ile yapılır. Çalışan memnuniyeti anketleri sonuçları Personel Yöneticisi tarafından Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesi yönetim temsilcisine analiz edilerek raporlanır.Anket sonuçları ve anket ekinde çalışanlar tarafından verilen öneriler üst yönetim tarafından Yönetimin Gözden Geçirmesinde değerlendirilir ve iyileştirme sağlanacak olan konular belirlenir.
Toplantılar: Üst yönetimin yapmış olduğu Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları da dahil olmak üzere bilgilendirme toplantıları iletişim kanallarımızdan birisidir. Ürün Gerçekleştirme Planlaması toplantıları da bu amaçla yapılan toplantılardan bir tanesidir. Bu toplantılar toplantının yapılmasını isteyen bölüm tarafından toplantıya çağrı yazısı ile başlatılır.Bu toplantılar müşterilerle veya tedarikçilerle de yapılabilir. Toplantı sonunda toplantı tutanağı düzenlenir.Alınan kararların takibi toplantı başkanı tarafından takip edilir.
3.2. Müşteri İle İletişim
Kuruluşumuzda müşteri şartlarının, talep ve beklentilerinin öğrenilebilmesi için Ticaret bölümü, ve diğer tüm bölümler  mevcut tüm iletişim araç ve ortamlarını kullanır.  Müşteri ile kurulan iletişimlerde genel ürün bilgisine, tadillerde dahil olmak üzere , başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımlarına, müşteri şikayetlerini de kapsayacak şekilde müşteri geri beslemelerine ulaşılmaya çalışılır.
Müşterilerimizle sözleşme görüşmeleri, ortak iyileştirme çalışmaları, telefon veya yüz yüze yapılan bilgilendirme görüşmeleri, talep edildiği takdirde yapılan gözden geçirme toplantıları, periyodik memnuniyet anketleri, yazılı  sözleşme dokümanları veya sipariş talep dokümanları ile iletişim kurulmaya çalışılır.  Bu yöntemlerle elde edilen bilgiler  ile ürün ve proseslerimizin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanmasını amaçlanır.Bu amaçla müşterilerimizle irtibat kurulması için müşteri bilgileri düzenlenmiştir. Oluşturulan müşteri bilgileri listesinde Müşteri firmanın adı, adresi, telefon numarası, faks numarası, irtibat kurulacak kişiler, yurt dışı müşteriler için irtibat kurulabilecek konuşma ve yazışma dili belirtilmiştir. Müşteri ile yapılan tüm görüşmeler görüşme tutanağına kaydedilir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde mümkünse bu tutanakların müşteri firmalar tarafından imzalanması sağlanır. Müşterilerden faksla gelen bilgiler bir yıldan fazla saklanacaksa bu bilgiler fotokopi çekilerek saklanır. Mevcut web sayfamızın da güncelliğinin sağlanması ile de devamlı suretle müşterilerimizin güncel bilgilerimize ulaşması garanti altına alınmaktadır.
             Yurt içi veya yurt dışı fuarlarda müşterilerden gelen bilgilerde yine ilgili bölümler tarafından görüşme tutanağına kaydedilir.Müşteri memnuniyeti ölçümleri ile de müşteri ile iletişim kurulur.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum