Sürekli iyileştirme Prosesi Yönetimi

dezda | 08:28 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
İyileştirme Talebi Formu
3.0.  PROSES DETAYI
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesine uygun olarak firma üst yönetimi tarafından düzenlenen YGG toplantılarında kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, verilerin analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler yani YGG toplantısı girdileri gözden geçirilir. Uygunsuzluk bulunması halinde düz./önl. faaliyet başlatılması için sorumlular belirlenip faaliyetler başlatılır. Böylece KYS’nin sürekli uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sağlanmış olur.Bu gözden geçirme işleminde iyileştirme için çalışanlar tarafından verilen öneriler de değerlendirilir. İyileştirilecek konular belirlendikten
sonra aşağıdaki şekilde iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir. İyileştirme talepleri çalışan personellerden gelebileceği gibi YGG toplantısında  üst yönetim tarafından da belirlenebilir.
3.1. İyileştirme Talebi, Nedeni ve Kaynağı:
           İyileştirme talebi, nedeni ve kaynağı iyileştirme takip formuna iyileştirme talebinde bulunan personeller  tarafından kayıt edilir ve ilgili bölüm müdürüne onaylatılır. Burada problem açıkça tanımlanır. Bölüm müdürü iyileştirme talebini uygun görürse yönetim temsilcisinin de onayını aldıktan sonra iyileştirme talebini genel müdürün onayına sunar.Onayın mütekabilinde faaliyetin gerçekleştirilmesi aşamalarına devam edilir.İyileştirme talebi üst yönetim tarafından yapılmış ise iyileştirme talebi nedeni , kaynağı yönetim temsilcisi tarafından kayıt altına alınır ve genel müdür ile birlikte Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyelerinden birinin de onayı alınır.
3.2.İyileştirme Ekibinin Kurulması
           İyileştirme talebinin onayından sonra Genel Müdür tarafından iyileştirme ekibinin kurulması için bir ekip lideri belirlenir. Ekip lideri gerek görüldüğü durumlarda Yönetim Temsilcisi tarafından da belirlenebilir. Ekip lideri iyileştirme ekibini kurar.Ekibe bir zaman yöneticisi ve raportörde belirlenir. Belirlenen ekip İyileştirme Talebi formuna kaydedilir. Ekip lideri, raportör, zaman yöneticisi ve ekip üyelerinin görev ve yetkileri Organizasyon El Kitabında tanımlanmıştır.
3.3.Son Durumun Analizi
           Ekip üyeleri tarafından problemin kök nedenleri tanımlanır. Mevcut prosesin etkinliği ve verimi değerlendirilir.Hangi tip problemlerin en sık meydana geldiğini bulmak için veriler toplanır ve analiz edilir.
3.4. Olası Çözümlerin Tanımlanması ve İyileştirme Planının Belirlenip Uygulanması   
                  Problemler tespit edildikten sonra gerçekleştirilecek faaliyet adımları, iyileştirme için sorumlular, tarihler belirlenir. İyileştirme çalışması esnasında ekip liderinin belirleyeceği beyin fırtınası gibi değişik yöntemler kullanılarak tüm ekibin önerileri alınabilir. Önerilerin kabulünden sonra uygulama ilgili bölümlerce gerçekleştirilir.
3.5. Ekip Tarafından Etkilerin Değerlendirilmesi
                  Problemin ve kökenindeki nedenlerin giderilmiş olduğu veya etkilerinin azaltmış olduğu, iyileştirme için konulan hedefe ulaşılmış olduğu ekip üyeleri tarafından teyit edilir.
3.6. Yeni Çözümün Uygulanması ve Standartlaştırma
           Ekip tarafından uygulanan çözümler yeterli bulunursa eski proses yeni proses ile değiştirilir. Uygulamaya geçiş tarihi belirlenerek belirlenen tarihte uygulamaya geçilmesi sağlanır. Uygulamanın standartlaştırılması için gerekli olan dokümantasyon ilgili bölümler tarafından hazırlanır. Hangi bölümün hangi dokümantasyonu hazırlayacağına ekip lideri karar verir. Bazı durumlarda standartlaştırma dokümantasyon gerektirmeden de sağlanabilir.
3.7. Yeni Prosesin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 
           Yeni prosesin etkinliğin verimliliğin değerlendirilmesi için gerekli olan veriler ekip üyeleri tarafından toplanıp analiz edilir. Bu iyileştirme çözümlerinin kuruluşun başka yerlerinde nasıl kullanılabileceği değerlendirilir.
3.8. İyileştirme Faaliyetinin Kapatılması
                  İyileştirme çalışmalarının sonuçları ekip lideri tarafından genel müdüre ve yönetim temsilcisine sunulur. Çalışma sonuçları yeterli görülürse iyileştirme talebi formu kapatılır. Yetersizliği durumunda yukarıda anlatıldığı şekilde faaliyetler tekrarlanır. Genel Müdür gerekli gördüğü durumlarda bu çalışmaları üst yönetime Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında sunarak karara bağlanmasını sağlar.
      İyileştirme çalışmaları sırasında gerçekleştirilen tüm faaliyetler Ekip Liderinin koordinasyonunda raportör tarafından iyileştirme talebi formuna kaydedilip veya atıf yapılıp form ekine konup Yönetim Temsilcisine ve Genel Müdüre raporlanır. İyileştirme çalışmaları, bir takım problemlerin kalması, proses hedeflerinin gelişmesi ve mevcut prosesin bu hedefi karşılayacak durumda olmaması veya prosesin iyileştirilmesi için yeni önerilerin ve çözümlerin ortaya çıkması durumlarında tekrarlanır. Faaliyet kayıtları kayıtların kontrolü prosedürüne göre saklanır.

Category : , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum