Eğitim Prosesi Yönetimi

dezda | 03:44 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Personele verilen tüm eğitimler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Personel Nitelik Matrisi, İş Başvuru Formu, Eğitim Planı, Eğitim Talep Formu, Eğitim Katılım Formu,  Eğitim Takip Formu, Eğitim Değerlendirme Formu

3.0.  PROSES DETAYI
3.1.Yeni Personel Alımları  ve Görev Değişiklikleri

Yeni personel alımı için öncelikle, bölümler istenen özellikleri ve ihtiyaç sebebini belirleyerek Genel Müdürden talepte bulunur. Talebin değerlendirilmesi sonucu Personel bölümü  tarafından ilanlar verilerek personel araştırması yapılır. Adaylar ile ilk görüşmeyi Personel bölümü  yapar. Adaya firmamız hakkında tanıtıcı bilgiler verir ve iş başvurusu formunu doldurtur.
Adayların aday oldukları görevle ilgili tecrübe ve/veya eğitime sahip, kalifiye olması istenir.Organizasyon El Kitabında personelin yetkinlikleri ilgili görev ve yetki tanımlarında belirtilmiştir. Başvuru formunun doldurulması ile birlikte, istek yapan bölüm yöneticisi ile aday personel görüştürülür. Bölüm yöneticisi personelin ilk değerlendirmesini yapar ve değerlendirme sonucunu Genel Müdüre bildirir. Genel Müdürün  nihai kararı ile birlikte alım gerçekleştirilir veya yeni eleman arayışlarına girilir.

Gerekli görüldüğü durumlarda firma içinde kişi bazında tutulan  eğitim takip kartlarından ve Personel Nitelik Matrislerinden yararlanılarak kişinin konuya yatkınlığı, yapılacak iş hakkındaki eğitim, tecrübe, beceri ve deneyimi değerlendirilerek atamalar ilgili bölüm müdürleri tarafından yapılabilir.

            3.2.Firma İçi Eğitim

         Eğitim talepleri her yılın Aralık  ve Haziran  aylarında belirlenir. Talepler bölüm yöneticilerince   eğitim ihtiyacı belirleme formları ile Personel bölümüne iletilir. Yapılan talepler personel bölümü tarafından ISO 9001 Yönetim Temsilcisinin de değerlendirmesi alınarak Genel Müdürün  bilgisine sunulur. Gerçekleşecek eğitimler Genel Müdürün  onayından sonra planlanır ve altı ayda bir eğitim planları Personel bölümü tarafından oluşturulur. Oluşturulan planları Yönetim Temsilcisi onaylar. Bölümlerden talepler gelmemesi durumunda bile eğitim hedeflerine ulaşılması veya ihtiyaç duyulması durumunda bu ihtiyaçların karşılanması, düzletici/önleyici faaliyetlerin sonuçları veya müşteriden gelen  şikayetler vb faaliyetlerin yürütülmesi için personel bölümü ve yönetim temsilcisinin birlikte belirleyeceği tarih , zaman ve konularda eğitimler düzenlenebilir. Bu durumda eğitim talep formları Personel bölümü tarafından doldurulur ve yukarıda anlatılan şekilde planlar oluşturulur. Kuruluşumuzda düzenlenen eğitim programları ve içerikleri aşağıda verilmiştir.

Oryantasyon Eğitim Programı: Kuruluşa yeni katılanları, firma ile tanıştırmayı ve bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Kuruluş Prosedürleri, Kurumsal Yapı, İnsan Kaynakları uygulamaları  detaylı şekilde anlatılır. Bu eğitim programının içersinde yönetim eğitim programı, teknik eğitim programı ve çevre sağlık güvenlik eğitim programlarında verilen eğitimler gerekli görüldüğü durumda personele  verilir. Planlanmadan personelin yeni katılımı ile ilgili personele Personel Şefinin belirleyeceği zamanlarda verilebilir. Kayıtlar tutulur.

Yönetim Eğitim Programı: Yönetici ve profesyonellerin yönetim becerilerinin gelişiminde kullanılan teknikleri kapsar.

Teknik Eğitim Programı: Yöntemler, prosedürler ve işçilik standartlarına ilişkin yetenek eğitimi, iletişim ve bilgi  sistemleri, kuruluşumuzun  ürünleri, teknolojik gelişme tanıtımları ve mesleki eğitimleri kapsar.

Çevre,Sağlık,Güvenlik Eğitim Programı: Ergonomi, kişisel koruyucu ekipman, yangın önleme ve yangınla  mücadele, ilk yardım gibi konuları kapsar.

Gerçekleştirilen eğitimlerle personellerin yapmış olduğu faaliyetin öneminin ve uygunluğunun farkında olması sağlanır. Kalite hedeflerine ulaşılabilmesi için nasıl katkıda bulunabileceği aktarılır.

Eğitim talepleri tedarikçi firmalardan da gelebilir. Gelen talepler firma içi talepler gibi değerlendirilerek plana alınır.

Eğitim planında belirtilen eğitim verecek kişi Personel bölümü ve Yönetim Temsilcisi tarafından, eğitim talepleri göz önünde bulundurularak seçilir. Eğitmen eğitim öncesi eğitim notlarını ve eğitim sonrası değerlendirme formlarını hazırlar. Eğitim öncesi hazırlanan eğitim notları Personel bölümü ve Yönetim temsilcisi tarafından incelenir ve belirlenen zamanda eğitim gerçekleştirilir. Eğitim sırasında eğitim  katılım formunun doldurulması eğitmenler ve personel bölümü tarafından sağlanarak katılımcıların imzaları alınır. Her eğitim talep formuna iç eğitim talebi ise İE-(01-N); dış eğitim talebi ise DE-(01-N) şeklinde numara verilir. Eğitim katılım formlarına talep numarası veya bir düzeltici faaliyet neticesinde verilmiş ise bu talebin veya düz/önl. faaliyetin numarası kaydedilir.
3.3.Firma Dışı EğitimlerFirma dışı eğitimler için Ocak ayında Personel bölümü  tarafından çeşitli eğitim kuruluşlarından eğitim programları istenir. Eğitim programları bölüm yöneticilerine bir yazı ekinde iletilerek talepte bulunmaları istenir. Aralık ayı sonuna kadar tüm firma dışı eğitim talepleri, eğitim talep formu ile Personel bölümüne iletilir. Talepler Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdür  tarafından onaylandıktan sonra Personel bölümü tarafından dış eğitim programı hazırlanır. Programın takibi ve performansını aylık periyotlarla Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdüre rapor ederek bilgilendirir. Firma dışı eğitime katılan kişi; eğitimin içeriği ve firmamızda uygulanabilirliği konusunda rapor yazar. Eğitim sertifikasıyla ve varsa eğitim kitabı ile beraber Personel bölümüne iletir. Alınan eğitim firma içinde uygulanabilir bir eğitim ise firmada konuyla ilgili diğer personele de aynı eğitim aktarılır. İlgili düzenleme Personel Şefinin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Bu tür yapılan uygulamalar hakkında personel bölümü yine yönetim temsilcisini ve genel müdürü bilgilendirir

                3.4.Acil Eğitimler, Eğitim Raporları ve Kayıtları, Eğitimlerin Etkinlik ÖlçümüEğitim planları oluşturulduktan sonra, planda olmayan eğitim ihtiyaçları doğabilir. Buna sebep prosedür değişikleri doğrultusunda uygulama değişiklikleri veya çeşitli eğitim kuruluşlarından gelen yeni eğitim programları ile düzeltici faaliyetler, iç tetkikler vb. olabilir. Bu durumda da yukarıda anlatılan şekilde talepler açılarak bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlanır.Planlanan eğitimlerin gerçekleşme durumları plan dışı eğitimler ve tüm bunların verimlilikleri, her ay, Personel bölümü tarafından raporlanarak Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdüre  bildirilir. Her eğitim ihtiyacı belirleme formuna ve eğitim sonrasına düzenlenmiş eğitim katılım formuna bir numara verilir. Bu numaralar Firma Dışı ve Firma İçi Eğitim Takip Formuna  kaydedilerek eğitimin hangi talebe istinaden verildiği ve gerçekleştiği takip edilir. Her personele bir eğitim takip formu  açılır ve aldığı eğitimler kayıt edilir. Böylelikle kişi bazında eğitim takipleri yapılarak ilgili kişinin aldığı toplam eğitim saati ile alması gereken eğitimler belirlenir. Firma içi veya firma dışı eğitim takip formunda  personelin daha önceki eğitim, deneyim, tecrübe, ve referansları ile ilgili nitelik kayıtlarına da yer verilir. Yıl sonunda gerçekleşen eğitimlerin analizleri yapılarak, hazırlanan raporlar Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdüre personel şefi tarafından sunulur. Bu raporlar YGG toplantısında değerlendirmeye alınır.Eğitim sonunda yapılan sınav, anket , raporlama yada eğitimcinin değerlendirmesi şeklinde veya eğitim sonunda eğitim alan personelin işine olan katkılarının bölüm sorumluları tarafından değerlendirilmesi ile eğitim  etkinlik ölçümleri yapılabilir. Personel bölümü bu uygulamanın gerçekleştirilmesinden sorumludur. 100 üzerinden 80 puanın altında puan alan katılımcılar için eğitim tekrarlanır. Eğitim Değerlendirme formunda aynı zamanda eğitimin niteliği, eğitmen ve eğitim ortamı da katılımcılar tarafından değerlendirilmiş olur. Katılımcıların öneriler kısmında değerlendirilmeleri sonra ki eğitim faaliyetlerinde dikkate alınır.


Eğitimlere ait kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum