ISO 9000 serisi standartlar kalite yönetim sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren veya oluşturulmuş kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan standartlardır. Bu standart serisi ürünlerin taşıması gereken nitelikleri değil, ürünlerin üretildiği sistemin sağlaması gereken şartları tanımlar.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar standardı Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmaktadır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.
Müşteri Odaklılık: Atalarımız, müşteriyi nimetin sebebi olarak görmektedir. Organizasyonlar, müşterilerine bağlı olduğu için şuanda ki ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı ve sürekli olarak müşteri beklentilerini karşılamaya  ve onları aşmaya çalışmalıdır.
Liderlik: Liderler, organizasyonun amaç ve yön birliğini kurarlar.  Liderler, çalışanların organizasyon hedeflerini yerine getirebileceği bir iç doğa oluşturmalı ve korumalıdır. Liderler,  organizasyona ait kaynakları vizyona odaklayan, harekete geçiren ve kendini de organizasyonun hedefine kilitleyen kişilerdir
Kişilerin Katılımı: Tüm düzeydeki insanlar organizasyonların özünü oluşturur ve onların yeteneklerinin organizasyona katılımı, yarar sağlar. Çalışanlar organizasyonların kilometre taşlarıdır. Hedefe etkili ulaşım, bireylerin kapasite ve yeteneklerine göre birbirini tamamlayacak tarzda tam etkileşimi ile mümkündür.
Proses Yaklaşımı: İlgili kaynaklar ve aktiviteler, proses olarak yönetildiğinde elde edilmesi istenen sonuçlar daha etkili olur. Amaçlara ulaşmanın etkili yolu; tahsis edilen faaliyet ve  buna  bağlı kaynakların, bir proses  dizini  içinde yönetilmesinden geçmektedir. Her amaç,  bir proses dizinini gerekli kılmalıdır.
Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Belirli bir amaç için bağlantılı süreçlerin sistemini belirlemek, anlamak ve yönetmek, organizasyonun etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesinde sistem anlayışı amaçlara ulaşmanın en etkili, en verimli ve en doğru yoludur.
Sürekli İyileştirme: Temel hedeflerin sürekli iyileştirilmesi, organizasyonların değişmez ilkesi olmalıdır.
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Organizasyon ve tedarikçileri birbirine bağlıdır ,ve iki taraflı yararlı ilişki iki tarafında değerini arttırır.
Bu 8 temel kalite prensibine dayanarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini sağlayan kuruluşlar etkin bir kalite yönetim sistemi kurabilirler.
Ahmet AY- Kaizen Sertifikasyon Limited Şirketi
Örnek ISO 9001 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosesi


PROSES ADI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM PROSESİ
PROSES SAHİBİ
TİCARİ İŞLER
PROSES AMACI
Kalite planlanmasında hedef ve prosesleri belirlenmiş kaynakların mevcut bulundurulmas
PROSES GİRDİLERİ
 Personel,  Alt yapı,  Ortam,  Eğitim planı,  Bakım planı
PROSES KAYNAKLARI
İnsan : Ticari İşler Müdürü,   Alt yapı : Finansman,   Ortam : Ofis
PROSES ÇIKTILARI
Kaynakların temini, Mevcut/ kullanıma hazır kaynakların yönetilmesi ve sürekliliğinin sağlanması
ALT PROSESLER
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosesi
PERFORMASN KRİTERİ
ÖLÇÜM SIKLIĞI
DEĞERLENDİRME SIKLIĞI
1- Adam başı eğitim süresi
Her ay
6 ay
4-Personel ihtiyacının zamanında karşılanması
Her ay
6 ay
5-Personel Devir Hızı
Her ay
6 ay
6-Eğitim Durumu
Her ay
6 ay


ISO 9001 Yönetimin Sorumluluğu Prosesi örneği


PROSES ADI
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSESİ
PROSES SAHİBİ
GENEL MÜDÜR
PROSES AMACI
Yasal ve müşteri beklentileri doğrultusunda yönetsel süreçlerin planlanması, gözden geçirilmesi, etkin uygulanması.
PROSES GİRDİLERİ
Kaynak ihtiyaçları,  DÖF talebi,  Kalite Politikası,  Kalite Hedeflerinin  belirlenmesi, Müşteri talep ve şartları
PROSES KAYNAKLARI
İnsan : Genel Müdür, Alt yapı : Finasnman, Ortam : Ofis
PROSES ÇIKTILARI
Kalite politikası ,  Kalite hedefleri,  İç iletişim,  KYT. görevlendirilmesi
ALT PROSESLER
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi
PERFORMASN KRİTERİ
ÖLÇÜM SIKLIĞI
DEĞERLENDİRME SIKLIĞI
1- Hedefleri gerçekleştirme oranı
Her ay
6 ay
2- Müşteri şartlarını yerine getirebilme oranı
Her ay
6 ay


Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Talimatı       
Kalite hedefleri ilgili fonksiyon ve seviyelerde ilgili bölüm sorumlusu tarafından   bölüm yöneticilerinin kontrolü altında belirlenir. Her prosesin kalite hedefinin muhakkak belirlenmesi şartı vardır. Bölüm yöneticileri bu uygulamadan sorumludur. Kalite hedefleri belirlenirken mevcut durum göz önünde bulundurulur, geçmiş yılın kalite hedefleri ve verileri incelenir.
İnşaat ve ISO 9001
Kalite Güvence Sistemi olarak, ISO 9001, dört kelime ile özetlenebilir: PLANLA, UYGULA, KONTROL ET, ÖNLEM AL. Yapı sektörü için bu şu anlama gelir:
§ Planla, işgücü, malzeme, alet ve ekipman dahil olmak üzere sizinle inşaat süreci için gerekli kaynakları, planlanması. Kalite yönetim planı size kalite güvence sisteminin bir parçası olarak kaynaklarını nasıl yönetilmesi gerektiğini söyler.
§ Uygula, dediklerini yapmak. İşleyiş sürecinde kalite yönetim planını uygulamaya koymak ve uygunluğunu izlemek.
§ Kontrol et, Planda yapılmasını gereli gördüklerinizin yapılıp yapılmadığını gör.  Müşterinizin gereksinimlerini karşı kontrol ve sonuçların kaydedilmesi, ne belgelenmesi.
§ Önlem al, Yaptıklarınızı geliştirilmesi. Kalite güvence sistemini geliştirmek ve bunları gerektiği yerde revize etmek.
  • ISO 9001 üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi-yönetimi için kurulmuş kapsamlı bir standartlar kümesidir.
  • ISO 9001 belirli bir kaliteyi sunabilmek amacıyla gerekli olan asgari şartları tanımlar
  • ISO 9001 üretim süreçleri, kalite denetimleri, satın alma politikaları ve eğitime kadar uzanan kalite yönetimi uygulamalarının tümünü kapsar.

Kurumsallaşma uzun bir yolculuktur. Belge almakla bitmiyor malesef. Önemli olan kurumsallaşma için yapılan işlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Günümüzde kurumsallaşmayı zorunluluk haline getirmiş bir iş dünyası bulunmakta. Planlamayı, programlamayı ve stratejisini belirlemeyi başarabilmiş firmaların en önde giden ve de en hızlı gelişen firmalar olması bir rastlantı değildir. Elbette kuruluşların kendi içlerinde geliştirdikleri bir kalite sistemi mevcuttur fakat başarılı bir kalite yönetim sistemi kurmak ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulamaktan geçmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurumsallaşma çabası içinde olan kuruluşlar için iyi bir başlangıç olacaktır. ISO 9001 standardı kuruluşların kendilerini geliştirip kararlı bir düzen ve disiplin içinde çalışmalarını sağlayacaktır.
1.0.  PROSES SINIRLARI
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
İyileştirme Talebi Formu
3.0.  PROSES DETAYI
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesine uygun olarak firma üst yönetimi tarafından düzenlenen YGG toplantılarında kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, verilerin analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler yani YGG toplantısı girdileri gözden geçirilir. Uygunsuzluk bulunması halinde düz./önl. faaliyet başlatılması için sorumlular belirlenip faaliyetler başlatılır. Böylece KYS’nin sürekli uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sağlanmış olur.Bu gözden geçirme işleminde iyileştirme için çalışanlar tarafından verilen öneriler de değerlendirilir. İyileştirilecek konular belirlendikten
1.0.  PROSES SINIRLARI
Kalite yönetim sistemi şartları
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Proses detayında isimleri geçen tüm dokümantasyon
3.0.  PROSES DETAYI
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini, uygunluğunu, göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için gerekli olan veriler ve bu verilerin hangi bölümler tarafından toplanacağı ve analiz edileceği aşağıda belirtilmiştir.
1.0.  PROSES SINIRLARI
Üretimini yapmış olduğumuz ürünlerin kontrolü
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Ürün sertifikaları ve kataloglar
3.0.  PROSES DETAYI
Kuruluşumuzun satışını gerçekleştirmiş olduğu ürünler aşağıda belirtilen yöntemler ile kontrol edilerek izlenirler.
3.1. Girdi Kontrol
3.1.1 Firma dışında yapılması gereken test ve kontroller var ise (kimyasal analiz, kopma, uzama, kaplama vb) , ürün satın alma kanalı ile acredite belgeli laboratuarlara gönderilerek ilgili muayene ve testlerin yapılması sağlanır. Test sonuçları Kalite bölümü tarafından ilgili şartname veya standartlara göre değerlendirilir. Boyutsal ve görsel kontroller ürünün karşılaştırılması metodu ile kontrol edilir. Test sonuçları malzemeye ait dosyada muhafaza edilir.
1.0.  PROSES SINIRLARI
Kalite yönetim sistemimiz kapsamındaki tüm prosesler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Proses Tetkik Planı, Proses Tetkik Raporu, Tetkikçiler Listesi

3.0.  PROSES DETAYI

ISO 9001 Kalite yönetim sistemimizi oluşturan proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için Yönetim Temsilcisi tarafından Proses Tetkik Planı hazırlanır. Tetkik planında tetkik edilecek proses, tetkikçiler, tetkik edilecek prosesin sorumlusu, tetkik tarihi, tetkik yeri belirtilir. Proseslerin etkin değerlendirilmesinin yapılması için tetkikçilerin yapabilecekleri proses tetkikleri Tetkikçiler listesinde belirtilmiştir.
1.0.  PROSES SINIRLARI
Ürünlerimizi kullanan tüm müşterilerimiz memnuniyetinin ölçülmesi

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
       Hazırlanan raporlar ve anket formları

3.0.  PROSES DETAYI
       Rekabet avantajı elde etmek ve bunu etkin ve verimli bir şekilde yapabilmek için müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek ve karşılamak kuruluşumuzun temel amaçlarındandır. Müşterilerimizin tatmin düzeyinin ölçülmesi kuruluşumuzun özenle üzerinde durduğu bir konudur. Bu amaçla dokuz  aşamadan oluşan müşteri memnuniyetinin ölçülmesi prosesi oluşturulmuştur. Prosesin her bir maddesi satış pazarlama bölümü tarafından  her müşteri memnuniyetinin
1.0.  PROSES SINIRLARI
Ürün ölçmede kullandığımız tüm ölçüm teçhizatının kalibrasyonu
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Ölçüm Teçhizatı Kalibrasyon Takip Listesi, Kalibrasyon Etiketleri , Acredite Belgeleri
3.0.  PROSES DETAYI
Ürün kalitemizi  etkileyen tüm ölçüm teçhizatı Kalite bölümü tarafından belirlenerek  Ölçüm Teçhizatı Kalibrasyon Takip Listesine kayıt edilir. Bu listede ürün kalitemizi etkilemeyen ve kalibrasyon dışı bırakılan cihazlarda belirtilmiştir.
Ölçüm teçhizatının her birine ayrı bir numara verilir.
1.0.  PROSES SINIRLARI
            Her türlü ürünün korunması
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
      Depo Yerleşim Planı, Ambalajlama Talimatları,  Stok Kayıtları , Giriş Çıkış Takip Formları
3.0.  PROSES DETAYI
     3.1. Tanımlama
Kuruluşumuzda ürünler depolama aşamalarında üzerlerinde bulunan  parça tanıtım kartlarıyla tanımlanırlar. Depo yerleşim şemasına uygun olarak kendilerine ayrılmış olan bölgelerde bulunurlar. Bu tanımlamayı yapmaktan operatörler sorumludur. Yerleşim şemasında hangi ürünün hangi bölgede bekleyeceği, üzerlerinde bulunan kartlarda ise ne malzeme cinsi  ve kontrol durumu oluşturulur.
1.0.  PROSES SINIRLARI
Kuruluşumuzda satışını yapmış olduğu tüm ürünler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Kontrol Kartları, Stok Listesi

3.0.  PROSES DETAYI

          3.1. Tanımlama
                  3.1.1.Kod Numarasına Göre Tanımlama
Satın alımını yapmış olduğumuz ürünler planlama tarafından stok kodları ile tanımlanır. Bu malzemeler Stok Listesinde  belirtilmiştir. Güncel olarak tarafımızdan istenen ürünler planlama bölümü tarafından stok listesine takip eden numara  ile kayıt edilmektedir.

 1.0.  PROSES SINIRLARI
Kuruluşumuzda satışını yapmış olduğumuz tüm ürünler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
       Sevkıyat Programları,

3.0.  PROSES DETAYI
  
          3.1.Planlama
                  Müşteri firmalardan gelen siparişler Satış Pazarlama bölümü tarafından Sipariş Takip formları ile Planlama bölümüne iletilir. Planlama tarafından termin tarihleri doğrultusunda siparişler teslim tarihlerine göre düzene konularak, Ürün Sevk Programı hazırlanır.
1.0.  PROSES SINIRLARI
Ürünümüzün kalitesini etkileyen  satın alınan ürünlerin alındığı tedarikçiler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Tedarikçi Bilgi Formu, Onaylı Tedarikçi Listesi, Tetkik Raporu, Tetkik Planı,İkmal Perf. Hesaplama Formu

3.0.  PROSES DETAYI

3.1. Müşteri Firmalar Tarafından hazırlanmış olan onaylı tedarikçi listesi varsa; firmamız bu tedarikçilerden alım yapar. Yeni bir tedarikçinin bu listeye girmesi çıkarılması müşteri onayı ile olur. Firmamızın bu tedarikçiden alım yapması üründe kalite konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ISO 9001: ISO 9001 Prosesler: Örnek Dokümanlara başlıklardan tıklayarak ulaşabilirsiniz - Kalite Hedefleri ve Yönetim Sisteminin Planlanması Prosesi Yönetimi I...
1.0.  PROSES SINIRLARI
Satışını yaptığımız ürünlerin satınalma işlemleri

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
İç Satınalma Formu, Teklif İsteme Formu, Dış Satınalma Formu, Şartnameler, Stok Listesi

3.0.  PROSES DETAYI

Kuruluşumuzda satınalma işlemleri Satınalınan Malzemeler ve Hizmet Alımları başlığı altında iki ana guruptan oluşur .
3.1. Satınalınan Malzemeler
           Kuruluşumuzda satın alınan malzemeler stok listesinde guruplar halinde belirtilmiştir. Malzeme alımları aşağıda anlatıldığı şekilde yapılır.
 1.0.  PROSES SINIRLARI
Satış kapsamında olan tüm ürünlerin satış ve pazarlaması

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Sipariş Teklifleri, Teklif / Sipariş Değerlendirme Formu, Teklif Yazısı, Proforma Fatura

3.0.  PROSES DETAYI
             
             Kuruluşumuza  fax ,sipariş mektubu veya e-mail ile  gelen teklif istekleri eğer siparişler yurt içinden geliyorsa Satış Pazarlama  tarafından şartların incelenmesi için Teklif/Sipariş Değerlendirme Formuna  takip numarası verilerek kaydedilir.
            
             Siparişler satış pazarlama bölümlerinin koordinasyonunda planlama bölümü